Publikačná a vedecká činnosť

Pripravované 

 • Kapitola vo vedeckej monografii venovaná technickým aspektom zabezpečenia databázy pre projekt INDED
 • Vysokoškolská učebnica k predmetu Informačno-komunikačné technológie
 • Vysokoškolská učebnica k predmetu Algoritmické myslenie

2021


 • ADN
Prezentácia vybraných objektov kultúrneho dedičstva vo virtuálnom múzeu [electronic] : tvorba 3D objektov [Presentation of selected objects of cultural heritage in a virtual museum - creation of 3D objects] / Matúš Formánek - Adam Hnat - Vladimír Filip.
In: Studia Historica Nitriensia [print, electronic]. - ISSN 1338-7219. - Roč. 25, č. 1 (2021), s. 270-289 [print, online].
Zaradené v: SCOPUS
Spôsob prístupu: https://www.shnnitra.ff.ukf.sk/wp-content/uploads/formanek.pdf
[Formanek Matúš (40%) - Hnat Adam (30%) - Filip Vladimír (30%)]

 • ADC

Solving SEO issues in DSpace-based digital repositories [electronic] : a case study and assessment of worldwide repositories / Matúš Formánek.
In: Information technology and libraries [print, electronic]. - ISSN 0730-9295. - Roč. 40, č. 1 (2021), s. [1-28] [print, online].
Zaradené v: Current Content Connect ; Web of Science Core Collection ; SCOPUS
Spôsob prístupu: https://ejournals.bc.edu/index.php/ital/article/view/12529/10297, https://ejournals.bc.edu/index.php/ital/issue/view/1179
[Formanek Matúš (100%)]

Ohlasy:
2021 [1] SAFDAR, M. Creating institutional repository in libraries : The DSpace experience in Pakistan. In: Library Philosophy and Practice. ISSN 1522-0222, 2021, s. 22. SCOPUS

2020

 • ADN
Komparácia moderného a tradičného spôsobu percepcie informácií o vybraných objektoch kultúrneho dedičstva [electronic, print] = Comparison of modern and traditional ways of perceiving information about selected cultural heritage objects / Matúš Formanek, Vladimír Filip, Adam Hnat.
In: Slovenský národopis [print, electronic] = Slovak Ethnology : časopis Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied : journal of the Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences : Zeitschrift des Ethnologischen Institutes der Slowakischen Akademie der Wissenschaften : revue de l'Institut d'ethnologie de l'Académie slovaque des sciences. - ISSN 1335-1303. - Roč. 68, č. 1 (2020), s. 47-67 [print, online].
Zaradené v: SCOPUS ; Web of Science Core Collection
Spôsob prístupu: https://content.sciendo.com/view/journals/se/68/1/article-p47.xml
[Formanek Matúš (40%) - Filip Vladimír (30%) - Hnat Adam (30%)]
[recenzované]
Ohlasy:
2020 [4] ŠUTEKOVÁ, H. Zmeny v skladbe povolaní v 21. storočí. In: ITlib: informačné technológie a knižnice. ISSN 1336-0779, 2020, roč. 24, č. 4, s. 12-15.

2019

 • ADE
Návrh riešenia komparácie moderného a tradičného spôsobu prezentácie vybraných objektov kultúrného dedičstva [electronic] / Filip Vladimír, Formanek Matúš, Hnat Adam.
In: Ikaros [electronic] : elektronický časopis o informační společnosti. - ISSN 1212-5075 (online). - Roč. 23, č. 3 (2019), s. [1-6] [online]. - Spôsob prístupu: https://ikaros.cz/navrh-riesenia-komparacie-moderneho-a-tradicneho-sposobu-prezentacie-vybranych-objektov-kulturneho
[Filip Vladimír (30%) - Formanek Matúš (40%) - Hnat Adam (30%)]
 • ADF

Reálny a virtuálny verejný priestor [print] / Matúš Formánek.
In: ITlib [print, electronic] : Informačné technológie a knižnice. - ISSN 1335-793X. - Roč. 23, č. 3 (2019), s. 32-37 [print, online].[Formanek Matúš (100%)] [recenzované] https://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/32-realny%20a%20virtualny.pdf

 • ADE

Virtualizovaná databáza vedeckej korešpondencie v rokoch 1500-1800 s využitím softvéru DSpace [electronic] : virtualizovaný DSpace použitý inak / Formanek, Matúš.
In: Ikaros [electronic] : elektronický časopis o informační společnosti. - ISSN 1212-5075 (online). - Roč. 23, č. 2 (2019), s. [1-6] [online]. - Spôsob prístupu: https://ikaros.cz/virtualizovana-databaza-vedeckej-korespondencie-v-rokoch-1500-1800-s-vyuzitim-softveru-dspace
[Formanek Matúš (100%)]

 • ADM

The progress of web security level related to European open access LIS repositories between 2016 and 2018 [electronic] / Matus Formanek, Vladimir Filip, Erika Sustekova. In: JLIS.it [electronic, print] : Italian Journal of Library, Archives, and Information Science. - ISSN 2038-5366. - Roč. 10, č. 2 (2019), s. 107-115 [online, print]. - Spôsob prístupu: https://www.jlis.it/article/view/12545/11364

[Formanek Matúš (40%) - Filip Vladimír (30%) - Šusteková Erika (30%)]

 • ADE

Digitálny repozitár ako objekt [electronic] / Matúš Formanek. 
In: Ikaros [electronic] : elektronický časopis o informační společnosti. - ISSN 1212-5075 (online). - Roč. 23, č. 1 (2019), s. [1-5] [online]. - Spôsob prístupu: https://ikaros.cz/node/18331 [Formanek Matúš (100%)]


 • ADE

Prvý slovenský inštitucionálny repozitár registrovaný v OpenDOAR a ROAR [print] / Matúš Formanek. 
In: ITlib [print, electronic] : Informačné technológie a knižnice. - ISSN 1335-793X. - Roč. 22, č. 1 (2019), s. 40-44 [print, online]. [Formanek Matúš (100%)] [recenzované]


2018

bez záznamov


2017

 • ADM

Web interface security vulnerabilities of selected European open-access academic repositories [Bezpečnostné zraniteľnosti webových rozhraní vybraných európskych open-access akademických repozitárov] / Formanek, M., Zaborsky, M.In: LIBER Quarterly. - ISSN 1435-5205. - Vol. 27, iss. 1 (2017), s. 45-57.Poznámka:Časopis vychádza aj online s ISSN 2213-056X.[Formanek Matúš (50%) - Záborský Martin (50%)]

 • ADF

Katalógy historických knižníc - technické aspekty systému / Matúš Formanek.In: Mediamatika a kultúrne dedičstvo [elektronický zdroj] : revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve. - ISSN 1339-777X. - Roč. 4, č. 1 (2017), online, [7] s. - Popis urobený 2.5.2017. - Spôsob prístupu: https://fhv.uniza.sk/mkd_revue/01_2017/01_2017_formanek.pdf

 • ADE

Digitálny repozitár ako terč kybernetického útoku / Formanek Matúš, Záborský Martin.In: Ikaros [elektronický zdroj] : elektronický časopis o informační společnosti. - ISSN 1212-5075. - Roč. 21, č. 2 (2017), online, [6] s. - Popis urobený 10.3.2017. - Spôsob prístupu: https://ikaros.cz/digitalny-repozitar-ako-terc-kybernetickeho-utoku, https://ikaros.cz/[Formanek Matúš (50%) - Záborský Martin (50%)]

2016

 • AFC

Budovanie katedrových digitálnych knižníc / Matúš Formanek.In: Kniha ve 21. století [elektronický zdroj] : redefinování role knihoven ve 21. století : mezinárodní setkání odborníků, které uspořádal Ústav bohemistiky a knihovníctví Filozoficko-přírodověcké fakulty Slezké univerzity v Opavě, 16.-18. února 2016. - Brno: Moravská zemská knihovna, 2016. - ISBN 978-80-7051-220-3. - USB kľúč, s. 175-184.

 • ADE

Spoločenská potreba vzniku digitálnych knižníc a repozitárov s ohľadom na potreby vysokoškolského vzdelávania = The social need of the creation of the digital libraries and repositories with the needs of higher education / Matúš Formanek.In: Media4u Magazine [elektronický zdroj] : čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání. - ISSN 1214-9187. - Roč. 13, č. 4 (2016), online, s. 30-33. - Popis urobený 10.1.2017. - Spôsob prístupu: https://www.media4u.cz/mm042016.pdf

 • ADF

Využitie softvérovej služby Podio na správu vybraných podnikových procesov v menších firmách vo výučbe = The use of software solution Podio for the management of selected business processes in smaller companies in teaching / Matúš Formanek.In: Manažment v teórii a praxi [elektronický zdroj] : on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - ISSN 1336-7137. - Roč. 12, č. 3 (2016), online, s. 23-35. - Popis urobený 30.9.2016. - Spôsob prístupu: https://mtp.euke.sk/wp-content/uploads/2016/09/Mana%C5%BEment-v-te%C3%B3rii-a-praxi-3_2016.pdf

 • AFD

Možnosti použitia slobodného softvéru v procesoch vysokoškolského vzdelávania / Matúš Formanek.In: Posolstvo Jána Pavla II. 2016 [elektronický zdroj] : "Súčasné výzvy a trendy v..." : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21.-22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok: VERBUM, 2016. - ISBN 978-80-561-0369-2. - CD-ROM, s. 1042-048.

 • ADF

Uchovávanie digitálnych objektov a ich súčastí v prostrediach open-source systémov Invenio a DSpace / Matúš Formanek.In: ITlib : informačné technológie a knižnice. - ISSN 1335-793X. - Roč. 20, č. 2 (2016), s. 24-31.

 • ADE

Konkrétne prínosy inštitucionálneho repozitára vo vysokoškolskom akademickom prostredí / Formanek Matúš. In: Ikaros [elektronický zdroj] : elektronický časopis o informační společnosti. - ISSN 1212-5075. - Roč. 20, č. 6 (2016), online, [11] s. - Popis urobený 7.7.2016. - Spôsob prístupu: https://ikaros.cz/konkretne-prinosy-institucionalneho-repozitara-vo-vysokoskolskom-akademickom-prostredi, https://ikaros.cz/

© 2019 PhDr. Matúš Formanek, PhD. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky